Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 35. sjednici održanoj 20. lipnja 2018. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. svibnja 2018. godine.

Predstavnica predlagatelja istaknula je da se Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru uređuju vrste kvalifikacija na svim razinama, dodatno se uređuje pridruživanje cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija razinama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira sukladno Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske. Također, uvode se izmjene u povezivanju razina HKO-a s razinama Europskoga kvalifikacijskog okvira i s Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja. Nadalje, zakonskim prijedlogom dodatno se uređuje razrješenje predsjednika ili članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, precizira se koncept Hrvatskog sustava bodova općeg obrazovanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Jasnije se uređuje uspostava sustava priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja te propisuje donošenje Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja.

U raspravi članovi Odbora podržali su donošenje predmetnog zakona, pri čemu su  pozitivnim ocijenjena nastojanja kojima se kvalifikacije koje se stječu završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija, sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija normiraju na istu razinu 7.1. Prema mišljenju članova Odbora, donošenje navedenog Zakona unaprijedit će sustav visokog obrazovanja, a time i doprinijeti postizanju kvalitete u jačanju sustava stručnih studija. Isto tako, kada se govori o podizanju kvalitete u sustavu znanosti i visokog obrazovanja  istaknuta je važnost uspostavljanja mehanizama kvalitete na sveučilišnim i stručnim studijima izradom novih zakonskih prijedloga, primjerice poput Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Zakonu o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, a jednako tako i uvažavanjem inicijalnih akreditacija, kao i reakreditacijskih postupaka Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Nakon provedene rasprave Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu jednoglasno je (7 “ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakon

Dostupno na: http://www.sabor.hr/izvjesce-odbora-za-obrazovanje-znanost-i-kultu0093