TEFCE Toolbox uspješno pilotiran u Rijeci i Dublinu

TEFCE Toolbox uspješno pilotiran u Rijeci i Dublinu

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) provodi projekt TEFCE: Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta kojem je cilj razviti alate koji bi trebali omogućiti bolju interakciju sveučilišta s njihovim zajednicama na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se adresirali gorući društveni problemi.

IRO-ov međunarodni projekt o društvenoj angažiranosti visokog obrazovanja (pod nazivom TEFCE) nastavio je s provedbom ove jeseni s pilotiranjem novoizrađenog „paketa alata“ (Toolbox) za vrednovanje društvene angažiranosti visokih učilišta.

TEFCE paket alata pilotirano je 24. i 25. rujna 2019. na Sveučilištu u Rijeci (u suradnji s Gradom Rijekom) te 7. i 8. studenog 2019. na Tehnološkom sveučilištu u Dublinu (u suradnji s Gradskim vijećem Dublin).

  • Posjet pilotiranja u Rijeci uključivao je rasprave fokus grupa sa stručnjacima sa Sveučilišta u Rijeci te s lokalnim društvenim partnerima, a na međunarodnoj razini u posjet su došli TEFCE partnerski predstavnici iz 4 države (s Tehnološkoga sveučilišta u Dublinu, Gradskoga vijeća Dublin, Instituta za javne politike i menadžment (PPMI) i Instituta za razvoj obrazovanja.
  • Posjet pilotiranja u Dublinu također je sadržavao rasprave fokus grupa s više od 18 stručnjaka s Tehnološkog sveučilišta Dublin, lokalnih društvenih partnera i stručnjaka na nacionalnoj razini. Međunarodni tim u posjeti sastojao se od TEFCE partnerskih predstavnika iz 6 država (sveučilišta iz Dresdena, Rijeke, Ghenta i Twentea, Grad Rijeka, Europski konzorcij inovativnih sveučilišta (ECIU), Katalonsko udruženje javnih sveučilišta (ACUP) te Institut za razvoj obrazovanja.

Zaključak posjeta pilotiranja bio je da TEFCE paket alata pomaže institucijama da mapiraju vlastite društveno-angažirane prakse te da procjene vlastitu razinu angažiranosti, isto tako da ustanove područja daljnjeg poboljšanja. Sastanci su isto tako utvrdili određene aspekte paketa alata koje bi mogle biti dodatno poboljšane i razrađene.

Izvještaji o pilotiranju, prezentacije i fotografije dostupne su na web stranici projekta TEFCE.