Europski policy okvir za povećanje društvenog angažmana visokih učilišta

Europski policy okvir za povećanje društvenog angažmana visokih učilišta

Nova publikacija koja procjenjuje izvedivost razvoja okvira za društveni angažman unutar europskog visokog obrazovanja objavljena je kao dio projekta˝Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta (TEFCE)˝. Publikacija ispituje kako bi društveni angažman mogao postati središnjim dijelom javnih politika visokog obrazovanja u Europi tijekom sljedećeg desetljeća, predlažući razne policy opcije i preporuke te navodi kako bi TEFCE Toolbox (okvir za institucionalnu samorefleksiju) mogao imati ulogu u ovom procesu.

Uloga visokog obrazovanja u odgovaranju na društvene izazove ponovno se pojavljuje kao prioritet javnih politika u Europi. Društveni angažman visokih učilišta, tj. način na koji institucije visokog obrazovanja rješavaju društvene probleme u partnerstvu sa svojim neakademskim zajednicama, ključno je za ovu raspravu.

Kreatorima javnih politika visokog obrazovanja na raspolaganju su mnogi alati za upravljanje, procjenu i / ili nagrađivanje uspjeha u visokom obrazovanju – od sporazuma o financiranju i mehanizama osiguranja kvalitete, do rangiranja, uspoređivanja i samoprocjene. Iako se mnogi alati javnih politika usredotočuju na usklađenost sa standardima ili poticanje konkurentnosti, u novoj se TEFCE publikaciji tvrdi da bi se alati koji su najprikladniji za potporu društvenog angažmana visokih učilišta trebali usredotočiti na izgradnju kapaciteta visokoškolskih ustanova za angažman i na olakšavanje procesa učenja, a ne na usklađivanje standarda ili poticanje konkurentnosti. Naime, društveni angažman visokih učilišta specifičan je za kontekst i višedimenzionalan, a prethodni pokušaji suženja društvenog angažmana na kvantitativne pokazatelje nisu bili uspješni.

Optimalni okvir europskih politika za društveni angažman trebao bi se usredotočiti na transnacionalno učenje, alate za izgradnju kapaciteta te na poticaje za financiranje. Paralelno, pristupi odozdo prema gore se mogu i dalje zagovarati i podržavati društveni angažman, a najbolji pristup u europskom kontekstu je izgradnja mreža.

Publikacija zaključuje da TEFCE Toolbox, institucionalni okvir samorefleksije za društveni angažman visokih učilišta (www.tefce.eu/toolbox), može podržati institucije koje razvijaju njihov društveni angažman, a također može pružiti osnovu za transnacionalni alat za učenje i alat za izgradnju kapaciteta.