LABIRINT – Razvoj i izrada standarda zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa u geodeziji i geoinformatici

LABIRINT – Razvoj i izrada standarda zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa u geodeziji i geoinformatici

LABIRINT – Razvoj i izrada standarda zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa u geodeziji i geoinformatici

PERIOD PROVEDBE:

03/2019 – 03/2022

ULOGA IRO-a:

Partner

TEMATSKO PODRUČJE:

Hrvatski kvalifikacijski okvir

UKUPNA VRIJEDNOST:

3.500.826,95 HRK

IZVOR FINANCIRANJA:

Europski socijalni fond

OPIS PROJEKTA:

LABIRINT – Razvoj i izrada standarda zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa u geodeziji i geoinformatici

Razvoj cjelokupnog područja geoznanosti u svijetu i Hrvatskoj, potaknut razvojem elektroničke, satelitske i računalne tehnologije, utječe i na potrebe gospodarstva i društva u cjelini. Ovim ubrzanim tehnološkim razvojem iz geodezije se razvila nova znanstvena grana – geoinformatika. Geoinformacijski sustavi (GIS) je jedna od brzorastućih grana informacijskih tehnologija te se njihova primjena može pronaći u gotovo svim područjima ljudske djelatnosti, od medicine do poslovne ekonomije. Nedavna istraživanja (GeoBuiz 2018 Forecasts) pokazuju prosječan rast ove grane od 13,6% godišnje, koji je potpomognut razvojem pametnih gradova, samohodnih vozila i ulaganjem u praćenje klimatskih promjena. U Hrvatskoj postoje samo dva fakulteta na kojima se izvode studiji vezani uz geodeziju i geoinformatiku: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (u nastavku GEOF) i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (u nastavku FGAG). Na GEOF-u se izvode preddiplomski i diplomski studij geodezije i geoinformatike dok se na FGAG-u izvodi samo preddiplomski studij. Preddiplomski studij geodezije i geoinformatike izvodi se na GEOF-u od ak. god. 2005./2006 (izmijenjeni nastavni program preddiplomskog studija uveden od ak. god. 2015./16.), dok se diplomski studij geodezije i geoinformatike izvodi od ak. god. 2008/2009. Prateći kontinuirano promjene koje se događaju u geodeziji i geoinformatici, kao i srodnim područjima, GEOF i FGAG su prepoznali potrebu da se postojeći studijski programi geodezije i geoinformatike usklade sa znanstvenim i tehnološkim promjenama koje su se dogodile u proteklih deset godina te uključe i predviđanja za budućnost. Na potrebu usklađivanja studijskih programa s navedenim promjenama u gospodarstvu ukazuju i rezultati alumni ankete koju je 2018. godine provelo Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom GEOF-a. U anketi je sudjelovalo 198 bivših studenata (od 630 diplomiranih u zadnjih 10 godina), a prikupljene su povratne informacije o izvedbi nastave te vrednovanju znanja stečenoga na diplomskom studiju GEOF-a.. Rezultati ankete su pokazali da trenutno 30% bivših studenata radi u sektoru geoinformatike dok je ostatak u sektoru geodezije. Ako uzmemo u obzir ubrzani rast geoinformatičkog sektora, izgledno je očekivati povećanu potražnju za stručnjacima iz domene geoinformatike u skoroj budućnosti.

Ovaj projekt se uklapa u strategiju Europa 2020. (Strateški okvir Obrazovanje i osposobljavanje 2020.) koja svojim programom zagovara stvaranje uvjeta za konkurentnije gospodarstvo s većom zaposlenošću kroz istraživanje, razvoj i obrazovanje s ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja diplomanata te povećanju broja studenata koji završavaju studije. Unaprijeđeni studiji, kao i dva novostvorena studija kroz ovaj projekt, upravo odgovaraju toj strategiji jer prate tehnološke i znanstvene trendove unutar EU. Prilikom izvođenja projekta koristit će se metodologija HKO-a koja je u skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF) i Erevanskim priopćenjem (2015) koji imaju za cilj olakšati usporedbu nacionalnih kvalifikacijskih sustava između članica EU. Na nacionalnoj razini, ovaj projekt se uklapa u Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te dokument “Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020.”, gdje se navodi da su GIS rješenja i geoprostorne analize vrlo bitne teme za istraživanje i razvoj u sklopu horizontalnih KET (Ključne napredne tehnologije) i ICT tema za potrebe zdravstvenih usluga, poljoprivrede i obrambene tehnologije.

Primarna ciljna skupina su nastavnici GEOF-a (15 nastavnika) i FGAG-a (2 nastavnika) te dvije visokoobrazovane ustanove, GEOF i FGAG dok su krajnji korisnici ovog projekta postojeći i budući studenti GEOF-a i FGAG-a koji će pohađati unaprijeđene studijske programe usklađene s potrebama tržišta rada. Kroz unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja uz primjenu HKO metodologije u domeni geodezije i geoinformatike, povećat će se kvaliteta nastave i pojačati kompetencije studenata značajne za gospodarski sektor.

GLAVNI CILJ:

Stoga je glavni cilj ovog projekta unaprijediti postojeće studijske programe u području geodezije i geoinfromatike u skladu s HKO metodologijom. Ovim projektom, GEOF će u suradnji s partnerima FGAG-om i Institutom za razvoj obrazovanja (u nastavku IRO) izraditi 10 standarda zanimanja koja odgovaraju geodetskoj i geoinformatičkoj struci, 3 standarda kvalifikacija (sveučilišni prvostupnik inženjer geodezije i geoinformatike; magistar inženjer geodezije; magistar inženjer geoinformatike), unaprijediti preddiplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike (trenutno se izvodi na GEOF-u i FGAG-u) te izraditi dva nova studijska programa: diplomski sveučilišni studij geodezije i diplomski sveučilišni studij geoinformatike koja će zamijeniti trenutno postojeći diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike koji se izvodi na GEOF-u.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA: