O nama

U ovoj rubrici se mogu pronaći ključne informacije o Institutu za razvoj obrazovanja (IRO), od njegove vizije i misije do detalja koji se odnose na organizacijsku strukturu (tijela udruge, djelatnici itd.) financiranje, zaposlenike, suradnike i partnere IRO-a.

Vizija, misija i vrijednosti

Vizija

Institut za razvoj obrazovanja se zalaže za sustav visokog obrazovanja koji će osiguravati jednake obrazovne mogućnosti, voditi se načelom osiguranja kvalitete, promicati međunarodnu suradnju, poticati cjeloživotno učenje te odgovarati potrebama pojedinca i društva.

 

Misija

Institut za razvoj obrazovanja doprinosi razvoju politika visokog obrazovanja, pruža stručnu podršku institucijama, umrežava domaće i međunarodne stručnjake te omogućava ostvarivanje obrazovnih ciljeva pojedincima u Hrvatskoj i regiji.

 

Vrijednosti i principi djelovanja

Vrijednosti za koje se zalaže Institut za razvoj obrazovanja su:

 • Pravednost: Osiguravanje jednakih mogućnosti, borba protiv diskriminacije te pomoć ranjivim društvenim skupinama u sustavu obrazovanja kao osnova za veće socijalno uključivanje i razvoj društva u cjelini.
 • Participativnost i transparentnost: Promicanje načela sudioničke demokracije u svrhu jačanja društvene odgovornosti pojedinaca i institucija. Promicanje načela transparentnosti rada javnih institucija te zastupljenost dionika u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.
 • Suradnja: Poticanje povjerenja i dijaloga među dionicima u visokom obrazovanju (na nacionalnoj i međunarodnoj razini) kroz razmjenu informacija, stavova i ideja s ciljem donošenja odluka koje su utemeljene na stvarnim potrebama, provjerljivim podacima i najboljim praksama.
 • Kvaliteta: Osiguranje i unapređenje kvalitete kao preduvjet za uspostavu učinkovitog sustava visokog obrazovanja te ostvarivanje kvalitetnih ishoda visokoobrazovnih i znanstvenih aktivnosti.

 

IRO provedbu svojih aktivnosti temelji na sljedećim principima:

 • Izvrsnost: Predanost postizanju najviših standarda izvrsnosti u svim vidovima svog djelovanja. IRO potiče entuzijazam, kreativnost i inovativnost svojih djelatnika te sustavno prati i evaluira kvalitetu rada.
 • Profesionalnost: Odgovornost, radišnost, učinkovitost, timski rad, solidarnost i uzajamno pomaganje te cjeloživotno učenje kao preduvjeti i temeljne sastavnice rada i profesionalnog uspjeha.
 • Etičnost: Poštivanje visokih etičkih načela u poslovanju, posebno načela nepristranosti, transparentnosti i društvene korisnosti.

Izvješća i ključni dokumenti

Godišnja izvješća

 

Ostala izvješća

 

Strateški planovi

 

Sjednica Skupštine od 08.11.2023.

 

Ostali dokumenti

Zaposlenici

Djelatnici Instituta za razvoj obrazovanja (IRO) uključuju stalno zaposlene, suradnike i asistente na volonterskoj osnovi.

Stalno zaposleni djelatnici u IRO-u eksperti su u visokoobrazovnim politikama, obrazovnom savjetovanju, u oblikovanju i implementaciji visokoobrazovnih usluga, administraciji programa stipendiranja te u upravljanju srednjim i velikim projektima.

 

IRO ima stalno rastuću mrežu suradnika i savjetnika pomoću koje osigurava potrebnu ekspertizu iz različitih područja koja se odnose na obrazovnu politiku i projektni menadžment.

Osobita vrijednost u koju IRO kontinuirano ulaže je mreža bivših i sadašnjih asistenata na volonterskoj osnovi koja sada obuhvaća više od 40 mladih profesionalaca koji su bili angažirani kao asistenti stalno zaposlenim djelatnicima.

 

Stalno zaposleni

 • mr. sc. Ninoslav Šćukanec Schmidt, Izvršni direktor [Više informacija]
 • Thomas Dominic Farnell, MA, Stručnjak za politike visokog obrazovanja
 • dr. sc. Ana Skledar Matijević, Voditeljica projekata u visokom obrazovanju
 • dr.sc. Jasenka Čengić, Voditeljica obrazovnog savjetovanja
 • Barbara Bubalo, MA, Suradnica za obrazovne aktivnosti

 

Vanjski suradnici

Saznajte više.

Organizacijska struktura

Tijela udruge

Sukladno Statutu, glavna tijela Instituta za razvoj obrazovanja (IRO) su Skupština, Predsjednik, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

 

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja IRO-a. Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Redovnu sjednicu Skupštine svake godine saziva Predsjednik IRO-a. Predsjednik IRO-a obvezan je sazvati Skupštinu i ako to zatraži Nadzorni odbor ili 10% redovnih članova IRO-a.

 

Članovi Skupštine IRO-a su:

 • Karin Doolan
 • Thomas Dominic Farnell
 • Martina Kado
 • Ognjenka Manojlović
 • Ana Marinović
 • Ninoslav Šćukanec Schmidt
 • Nedeljko Vareškić

Članovi skupštine potvrđeni su na Izbornoj skupštini IRO-a 08.11.2023. godine.

 

Predsjednik

Predsjednik IRO-a organizira i rukovodi poslovanjem IRO-a u skladu s odlukama Izvršnog odbora i Skupštine. Predsjednik zastupa i predstavlja IRO, te je odgovoran za zakonitost rada istog. Predsjednik IRO-a saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora. U slučaju spriječenosti, Predsjednika zamjenjuje član Izvršnog odbora kojeg imenuje Izvršni odbor na svojoj prvoj sjednici nakon izbora. Predsjednikov mandat traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost reizbora. Predsjednik je za svoj rad odgovoran Izvršnom odboru i Skupštini, koju o svome radu pismeno izvješćuje jednom godišnje. 

Predsjednik IRO-a je Ninoslav Šćukanec i njegov mandat traje do 08.11.2027. godine.

 

Izvršni odbor

 

Izvršni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Skupštine koje između dviju sjednica upravlja radom IRO-a u skladu s ovim statutom i odlukama Skupštine te predlaže izmjenei dopune statuta, financijski plan i završni račun. Članove Izvršnog odbora biraju članovi Skupštine tijekom godišnje sjednice Skupštine. Izvršni odbor može imati između tri i deset članova. Predsjednik IRO-a je član Izvršnog odbora i ujedno je predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni odbor odluke donosi većinom glasova svih članova Izvršnog odbora. Izvršni odbor se bira na rok od 4 (četiri) godine. Izvršni odbor o svome radu obavještava Skupštinu.

 

Članovi Izvršnog odbora su: 

 • Ana Skledar Matijević
 • Ninoslav Šćukanec Schmidt
 • Thomas Dominic Farnell

i njihov mandat traje do 08.11.2027. godine.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijskog poslovanja IRO-a. Nadzorni odbor broji tri člana, a bira se iz članova IRO-a, na godišnjoj Skupštini, na rok od 4 (četiri) godine. U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Izvršnog odbora. Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

 

Članovi Nadzornog odbora su: 

 • Martina Kado
 • Ognjenka Manojlović

i njihov mandat traje do 08.11.2027. godine.

 

Organigram Instituta za razvoj obrazovanja

Financiranje

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) definira svoje administrativne i programske proračune za razdoblje od dvije godine, i to dvije godine unaprijed u odnosu na tekuću proračunsku godinu.

Financiranje IRO-a regulirano je Statutom u okviru odredaba koje stoje u Članku 19.:

Udruga je neprofitna organizacija, a financira se:

 • Iz projekata prema proračunu od određenog donatora. Rad na realizaciji projekata financira donator, prema financijskom planu.
 • Iz donacija, darova, dobrovoljnih priloga.
 • Iz sredstava dobivenih za rad iz odgovarajućih državnih fondova.
 • Iz članarina.
 • Iz prihoda od njenih dopuštenih djelatnosti.
 • Iz drugih izvora predviđenih zakonom.

 

U slučaju dobiti, ista će se upotrijebiti za promicanje djelatnosti Udruge.

Odnosi s javnošću

Uvod

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) utemeljen je 1999. godine kao neprofitna organizacija predana razvoju, zagovaranju i provedbi politika visokog obrazovanja u Hrvatskoj. IRO se već devetnaest godina sustavno bavi visokim obrazovanjem, posebice u područjima financiranja visokog obrazovanja, jednakosti pristupa visokom obrazovanju, razvoja nacionalnog kvalifikacijskog okvira, osiguravanja i unapređivanja kvalitete u visokom obrazovanju te akademske mobilnosti.

 

Ukoliko želite primati priopćenja za javnost e-mailom ili trebate dodatne informacije, pozivamo vas da nas kontaktirate na dolje navedene kontakte.

 

Kontakti

iro@iro.hr

T: +385 (01) 4555-151, 4817-195

F: +385 (01) 4555-150

Oglašavanje

Institut za razvoj obrazovanja nudi nekoliko oblika oglašavanja na svojim internetskim stranicima www.iro.hr i www.stipendije.info.

 

Za sve dodatne informacije obratite se na iro@iro.hr

Zapošljavanje u IRO-u

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je vodeća neprofitna i nevladina organizacija u Hrvatskoj za razvoj i implementaciju politika visokog obrazovanja. IRO se već više od 20 godina zalaže za sustav visokog obrazovanja koji će osiguravati jednake obrazovne mogućnosti, voditi se načelima unaprjeđivanja kvalitete, promicati međunarodnu suradnju, poticati cjeloživotno učenje te odgovarati potrebama pojedinca i društva.

 

U našem dinamičnom radnom okruženju većina se aktivnosti odnosi na projekte koje provodimo kao nositelji ili partneri. Kako bismo uspješno odgovorili na sve zahtjeve koji proizlaze iz projekata, ali i iz naših redovitih programa, otvoreni smo za nove suradnje.

 

Uspješan kandidat/kinja za člana/icu u IRO tima je talentirani/a stručnjak/kinja koji posjeduje izvrsne komunikacijske i organizacijske vještine te koji/a je pouzdana, točna i sistematična osoba s visokom motivacijom za rad i nove izazove, spremna i sposobna za učenje i za rad u dinamičnom okruženju. IRO posebno potiče timski rad i traži kandidata/kinju koji/a je usmjeren/a na postizanje ciljeva, no istovremeno je dovoljno fleksibilan/na i osjetljiv/a za potrebe tima i na trendove iz okruženja.

 

Ako želite postati članom/icom IRO tima, pošaljite nam svoj životopis i motivacijsko pismo na iro@iro.hr, a mi ćemo Vam se povratno javiti s informacijama o otvorenim radnim mjestima i mogućnostima zapošljavanja te Vašu prijavu pohraniti u našu bazu potencijalnih zaposlenika.


OTVOREN NOVI NATJEČAJ!

Natječaj za radno mjesto: Koordinator/ica centra za testiranje i uredskih poslova

Rok za prijavu: 3.7.2024.

 

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je vodeća neprofitna i nevladina organizacija u Hrvatskoj za razvoj i implementaciju politika visokog obrazovanja. IRO se zalaže za sustav visokog obrazovanja koji će osiguravati jednake obrazovne mogućnosti, voditi se načelima osiguravanja kvalitete, promicati međunarodnu suradnju, poticati cjeloživotno učenje te odgovarati potrebama pojedinca i društva.

IRO je dugi niz godina ovlašteni centar za testiranje za međunarodne standardizirane testove (npr. TOEFL, GMAT, GRE, IELTS, ACT, PMP, CAPM). Standardizirani testovi su mjerila određenih znanja, sposobnosti ili vještina (npr. poznavanje stranog jezika, matematike, poslovnog jezika, itd.), a koriste se u svrhu prijave na akademske programe u inozemstvu ili u svrhu zaposlenja, a provode se na računalima u prostorijama IRO-a u kontroliranim uvjetima.

Detaljnije informacije o našem radu su dostupne na www.iro.hr.

Uspješan kandidat/kinja za radno mjesto Koordinator/ica centra za testiranje i uredskih poslova u IRO-u je visoko motivirana osoba s talentom za administrativne i uredske poslove te s odličnim poznavanjem engleskog jezika u govoru i pisanju. IRO želi zaposliti radišnu, odgovornu i fokusiranu osobu s razvijenim vještinama u organizaciji poslova te komunikacijskim vještinama. Najboljem kandidatu/kinji bit će ponuđen ugovor o radu  na puno radno vrijeme i odgovarajući financijski uvjeti .

Osnovne informacije o radnom mjestu

 • Angažman putem ugovora o radu na određeno vrijeme, s mogućnošću produljenja suradnje i sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
 • Angažman je na puno radno vrijeme, radnim danom od ponedjeljka do petka u uredu, bez mogućnosti rada na daljinu.
 • Mjesto rada: Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 30
 • Očekivani početak angažmana: 01. 09. 2024., ili prema dogovoru s kandidatom/kinjom

Opis  posla:

 • Koordiniranje ovlaštenog centra za standardizirane testove: organiziranje i provođenje testiranja, upravljanje komunikacijom s inozemnim tvrtkama koje su vlasnici testova, osiguravanje dovoljnog broja administratora/ica za pojedina testiranja, trening novih administratora/ica, davanje potrebnih informacija osobama koje pristupaju ili namjeravaju pristupiti testiranjima, koordiniranje termina testiranja te koordinacija financijskih poslova.
 • Osiguravanje kvalitete u centru za testiranje: kontinuirano nadgledanje ispravnosti tehničke opreme te nabavka nove opreme prema potrebi, koordinacija komunikacije s korisničkim službama za pojedine testove, redovito praćenje evaluacija korisnika o zadovoljstvu testiranjem.
 • Koordiniranje uredske recepcije: telefonska komunikacija, prijem stranaka te komunikacija sa strankama i poslovnim suradnicima; primanje/slanje/sortiranje e-mailova i pošte.
 • Upravljanje uredom: briga o funkcionalnosti i sigurnosti ureda, nabavka uredskih potrepština, koordinacija podugovorenog IKT servisa, koordinacija čišćenja ureda.
 • Interna administracija: sortiranje i arhiviranje dokumentacije; vođenje internih evidencija i statistika.
 • Redovito ažuriranje web stranice.
 • Logističko – administrativna ispomoć zaposlenicima: organizacija sastanaka i putovanja (npr. rezervacija putnih karata, organizacija smještaja, transfera), asistencija u organizaciji događanja.
 • Dodatna organizacijska zaduženja prema potrebi organizacije.

Traženi profil kandidata/kinje:

 • Srednja stručna sprema u području vezanom za upravno-administrativne ili informatičke poslove ili osobe koje su završile preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (stručni pristupnici/ce i/ili stručni i sveučilišni prvostupnici/ce). Ohrabrujemo prijave kandidata/kinja s višim kvalifikacijama ukoliko su motivirani navedenim opisom posla.
 • Poželjna 1 godina radnog iskustva na administrativnim poslovima, ali nije uvjet.
 • Poželjno iskustvo rada u civilnom sektoru, ali nije uvjet.
 • Napredno poznavanje hrvatskog i posebno engleskog jezika u pismu i govoru te načela poslovne komunikacije.
 • Naglašene komunikacijske vještine i ljubaznost.
 • Izvrsne organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost.
 • Prilagodljivost i sklonost timskom radu .
 • Napredno korištenje MS Office aplikacija i Interneta. Dobro poznavanje Excela je posebno važno. Poželjno poznavanje rada u CMS aplikacijama za objavu informacija na web stranicama.

Prijava:

 • Prijava se sastoji od (1) životopisa na hrvatskom jeziku i (2) motivacijskog pisma na hrvatskom i engleskom jeziku (do 250 riječi)
 • Rok za slanje prijave: 3.7. 2024.
 • Intervjui s kandidatima čije prijave uđu u uži krug će biti održani u periodu od 08. do 19. 07.2024.

Volontiranje u IRO-u

Tko smo?

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) nevladina je, neprofitna organizacija koja se od 1999. godine bavi politikama visokog obrazovanja. Naš tim sastoji se od 10 motiviranih pojedinaca koji strastveno vjeruju da visoko obrazovanje treba biti kvalitetno i dostupno svima. Provodimo nacionalne i EU projekte te pružamo usluge informiranja i savjetovanja o mogućnostima studiranja i stipendiranja u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Kako volontirati u IRO-u?

Svake godine, na početku zimskog i ljetnog semestra, objavljujemo natječaj za semestralno volontiranje u IRO-u.

 

Tražimo 4 studenta/ice preddiplomskih studija za volonterski rad u IRO-u u razdoblju:

 • od listopada do siječnja i
 • od veljače do srpnja tekuće akademske godine u trajanju od 4 do 8 sati tjedno.

 

*Ljetna pauza: u srpnju i kolovozu, prema dogovoru.

 

Što možeš raditi u IRO-u?

Na tebi je odabrati!

 • PR i marketing te razvoj i održavanje web i Facebook stranica
 • Organizacija događanja: tečajeva, predavanja, konferencija, sajmova
 • Sudjelovanje u pisanju i provedbi projekata
 • Praćenje razvoja politika visokog obrazovanja na nacionalnoj i europskoj i razini

 

Što ćeš dobiti?

 • Priliku za stručno usavršavanje unutar djelatnosti kojima se odabereš baviti
 • Mogućnost realizacije vlastitih ideja i inicijativa
 • Dostupnost informacija o mogućnostima studiranja i stipendiranja u Hrvatskoj i inozemstvu
 • Besplatan TOEFL pripremni tečaj

 

Kako se prijaviti?

Prijave zaprimamo tijekom cijele godine!

Molimo te da nam na adresu iro@iro.hr dostaviš životopis na hrvatskom jeziku i motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku (do 300 riječi). Također, navedi u kojem ti semestru više odgovara volontirati – zimskom ili ljetnom. Mi ćemo te kontaktirati po potrebi ili odmah nakon otvorenja novog natječaja. Priključi se našem timu!

Pravila privatnosti

Saznajte više

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Saznajte više

Opći uvjeti

Saznajte više