O nama

U ovoj rubrici se mogu pronaći ključne informacije o Institutu za razvoj obrazovanja (IRO), od njegove vizije i misije do detalja koji se odnose na organizacijsku strukturu (tijela udruge, djelatnici itd.) financiranje, zaposlenike, suradnike i partnere IRO-a.

Vizija, misija i vrijednosti

Vizija

Institut za razvoj obrazovanja se zalaže za sustav visokog obrazovanja koji će osiguravati jednake obrazovne mogućnosti, voditi se načelom osiguranja kvalitete, promicati međunarodnu suradnju, poticati cjeloživotno učenje te odgovarati potrebama pojedinca i društva.

 

Misija

Institut za razvoj obrazovanja doprinosi razvoju politika visokog obrazovanja, pruža stručnu podršku institucijama, umrežava domaće i međunarodne stručnjake te omogućava ostvarivanje obrazovnih ciljeva pojedincima u Hrvatskoj i regiji.

 

Vrijednosti i principi djelovanja

Vrijednosti za koje se zalaže Institut za razvoj obrazovanja su:

 • Pravednost: Osiguravanje jednakih mogućnosti, borba protiv diskriminacije te pomoć ranjivim društvenim skupinama u sustavu obrazovanja kao osnova za veće socijalno uključivanje i razvoj društva u cjelini.
 • Participativnost i transparentnost: Promicanje načela sudioničke demokracije u svrhu jačanja društvene odgovornosti pojedinaca i institucija. Promicanje načela transparentnosti rada javnih institucija te zastupljenost dionika u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.
 • Suradnja: Poticanje povjerenja i dijaloga među dionicima u visokom obrazovanju (na nacionalnoj i međunarodnoj razini) kroz razmjenu informacija, stavova i ideja s ciljem donošenja odluka koje su utemeljene na stvarnim potrebama, provjerljivim podacima i najboljim praksama.
 • Kvaliteta: Osiguranje i unapređenje kvalitete kao preduvjet za uspostavu učinkovitog sustava visokog obrazovanja te ostvarivanje kvalitetnih ishoda visokoobrazovnih i znanstvenih aktivnosti.

 

IRO provedbu svojih aktivnosti temelji na sljedećim principima:

 • Izvrsnost: Predanost postizanju najviših standarda izvrsnosti u svim vidovima svog djelovanja. IRO potiče entuzijazam, kreativnost i inovativnost svojih djelatnika te sustavno prati i evaluira kvalitetu rada.
 • Profesionalnost: Odgovornost, radišnost, učinkovitost, timski rad, solidarnost i uzajamno pomaganje te cjeloživotno učenje kao preduvjeti i temeljne sastavnice rada i profesionalnog uspjeha.
 • Etičnost: Poštivanje visokih etičkih načela u poslovanju, posebno načela nepristranosti, transparentnosti i društvene korisnosti.

Izvješća i ključni dokumenti

Godišnja izvješća

 

Ostala izvješća

 

Strateški planovi

 

Sjednica Skupštine od 08.11.2023.

 

Ostali dokumenti

Zaposlenici

Djelatnici Instituta za razvoj obrazovanja (IRO) uključuju stalno zaposlene, suradnike i asistente na volonterskoj osnovi.

Stalno zaposleni djelatnici u IRO-u eksperti su u visokoobrazovnim politikama, obrazovnom savjetovanju, u oblikovanju i implementaciji visokoobrazovnih usluga, administraciji programa stipendiranja te u upravljanju srednjim i velikim projektima.

 

IRO ima stalno rastuću mrežu suradnika i savjetnika pomoću koje osigurava potrebnu ekspertizu iz različitih područja koja se odnose na obrazovnu politiku i projektni menadžment.

Osobita vrijednost u koju IRO kontinuirano ulaže je mreža bivših i sadašnjih asistenata na volonterskoj osnovi koja sada obuhvaća više od 40 mladih profesionalaca koji su bili angažirani kao asistenti stalno zaposlenim djelatnicima.

 

Stalno zaposleni

 • mr. sc. Ninoslav Šćukanec Schmidt, Izvršni direktor [Više informacija]
 • Thomas Dominic Farnell, MA, Stručnjak za politike visokog obrazovanja
 • dr. sc. Ana Skledar Matijević, Voditeljica projekata u visokom obrazovanju
 • dr.sc. Jasenka Čengić, Voditeljica obrazovnog savjetovanja
 • Barbara Bubalo, MA, Suradnica za obrazovne aktivnosti

 

Vanjski suradnici

Saznajte više.

Organizacijska struktura

Tijela udruge

Sukladno Statutu, glavna tijela Instituta za razvoj obrazovanja (IRO) su Skupština, Predsjednik, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

 

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja IRO-a. Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Redovnu sjednicu Skupštine svake godine saziva Predsjednik IRO-a. Predsjednik IRO-a obvezan je sazvati Skupštinu i ako to zatraži Nadzorni odbor ili 10% redovnih članova IRO-a.

 

Članovi Skupštine IRO-a su:

 • Lucia Brajković
 • Karin Doolan
 • Thomas Dominic Farnell
 • Martina Kado
 • Ognjenka Manojlović
 • Ana Marinović
 • Ninoslav Šćukanec Schmidt
 • Nedeljko Vareškić

Članovi skupštine potvrđeni su na Izbornoj skupštini IRO-a 08.11.2023. godine.

 

Predsjednik

Predsjednik IRO-a organizira i rukovodi poslovanjem IRO-a u skladu s odlukama Izvršnog odbora i Skupštine. Predsjednik zastupa i predstavlja IRO, te je odgovoran za zakonitost rada istog. Predsjednik IRO-a saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora. U slučaju spriječenosti, Predsjednika zamjenjuje član Izvršnog odbora kojeg imenuje Izvršni odbor na svojoj prvoj sjednici nakon izbora. Predsjednikov mandat traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost reizbora. Predsjednik je za svoj rad odgovoran Izvršnom odboru i Skupštini, koju o svome radu pismeno izvješćuje jednom godišnje. 

Predsjednik IRO-a je Ninoslav Šćukanec i njegov mandat traje do 08.11.2027. godine.

 

Izvršni odbor

 

Izvršni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Skupštine koje između dviju sjednica upravlja radom IRO-a u skladu s ovim statutom i odlukama Skupštine te predlaže izmjenei dopune statuta, financijski plan i završni račun. Članove Izvršnog odbora biraju članovi Skupštine tijekom godišnje sjednice Skupštine. Izvršni odbor može imati između tri i deset članova. Predsjednik IRO-a je član Izvršnog odbora i ujedno je predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni odbor odluke donosi većinom glasova svih članova Izvršnog odbora. Izvršni odbor se bira na rok od 4 (četiri) godine. Izvršni odbor o svome radu obavještava Skupštinu.

 

Članovi Izvršnog odbora su: 

 • Ana Skledar Matijević
 • Ninoslav Šćukanec Schmidt
 • Thomas Dominic Farnell

i njihov mandat traje do 08.11.2027. godine.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijskog poslovanja IRO-a. Nadzorni odbor broji tri člana, a bira se iz članova IRO-a, na godišnjoj Skupštini, na rok od 4 (četiri) godine. U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Izvršnog odbora. Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

 

Članovi Nadzornog odbora su: 

 • Martina Kado
 • Ognjenka Manojlović
 • Lucia Brajković

i njihov mandat traje do 08.11.2027. godine.

 

Organigram Instituta za razvoj obrazovanja

Financiranje

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) definira svoje administrativne i programske proračune za razdoblje od dvije godine, i to dvije godine unaprijed u odnosu na tekuću proračunsku godinu.

Financiranje IRO-a regulirano je Statutom u okviru odredaba koje stoje u Članku 19.:

Udruga je neprofitna organizacija, a financira se:

 • Iz projekata prema proračunu od određenog donatora. Rad na realizaciji projekata financira donator, prema financijskom planu.
 • Iz donacija, darova, dobrovoljnih priloga.
 • Iz sredstava dobivenih za rad iz odgovarajućih državnih fondova.
 • Iz članarina.
 • Iz prihoda od njenih dopuštenih djelatnosti.
 • Iz drugih izvora predviđenih zakonom.

 

U slučaju dobiti, ista će se upotrijebiti za promicanje djelatnosti Udruge.

Odnosi s javnošću

Uvod

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) utemeljen je 1999. godine kao neprofitna organizacija predana razvoju, zagovaranju i provedbi politika visokog obrazovanja u Hrvatskoj. IRO se već devetnaest godina sustavno bavi visokim obrazovanjem, posebice u područjima financiranja visokog obrazovanja, jednakosti pristupa visokom obrazovanju, razvoja nacionalnog kvalifikacijskog okvira, osiguravanja i unapređivanja kvalitete u visokom obrazovanju te akademske mobilnosti.

 

Ukoliko želite primati priopćenja za javnost e-mailom ili trebate dodatne informacije, pozivamo vas da nas kontaktirate na dolje navedene kontakte.

 

Kontakti

iro@iro.hr

T: +385 (01) 4555-151, 4817-195

F: +385 (01) 4555-150

Oglašavanje

Institut za razvoj obrazovanja nudi nekoliko oblika oglašavanja na svojim internetskim stranicima www.iro.hr i www.stipendije.info.

 

Za sve dodatne informacije obratite se na iro@iro.hr

Zapošljavanje u IRO-u

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je vodeća neprofitna i nevladina organizacija u Hrvatskoj za razvoj i implementaciju politika visokog obrazovanja. IRO se već više od 20 godina zalaže za sustav visokog obrazovanja koji će osiguravati jednake obrazovne mogućnosti, voditi se načelima unaprjeđivanja kvalitete, promicati međunarodnu suradnju, poticati cjeloživotno učenje te odgovarati potrebama pojedinca i društva.

 

U našem dinamičnom radnom okruženju većina se aktivnosti odnosi na projekte koje provodimo kao nositelji ili partneri. Kako bismo uspješno odgovorili na sve zahtjeve koji proizlaze iz projekata, ali i iz naših redovitih programa, otvoreni smo za nove suradnje.

 

Uspješan kandidat/kinja za člana/icu u IRO tima je talentirani/a stručnjak/kinja koji posjeduje izvrsne komunikacijske i organizacijske vještine te koji/a je pouzdana, točna i sistematična osoba s visokom motivacijom za rad i nove izazove, spremna i sposobna za učenje i za rad u dinamičnom okruženju. IRO posebno potiče timski rad i traži kandidata/kinju koji/a je usmjeren/a na postizanje ciljeva, no istovremeno je dovoljno fleksibilan/na i osjetljiv/a za potrebe tima i na trendove iz okruženja.

 

Ako želite postati članom/icom IRO tima, pošaljite nam svoj životopis i motivacijsko pismo na iro@iro.hr, a mi ćemo Vam se povratno javiti s informacijama o otvorenim radnim mjestima i mogućnostima zapošljavanja te Vašu prijavu pohraniti u našu bazu potencijalnih zaposlenika.


OTVOREN NOVI NATJEČAJ!

Natječaj za radno mjesto: Voditelj/ica financija i računovodstva
Rok za prijavu: 17. rujna 2023.

Uspješan kandidat/kinja za radno mjesto Voditelja/ice financija i računovodstva u IRO-u je stručnjak/kinja u području financija te izvrsno poznaje relevantne nacionalne i EU propise koji reguliraju ovo područje rada. IRO želi zaposliti talentiranog stručnjaka/kinju, a prednost će imati osobe s iskustvom financijskog upravljanja u neprofitnom ili javnom sektoru. Najboljem kandidatu/kinji bit će ponuđen kompetitivni paket koji uključuje ugovor o radu i odgovarajući financijski uvjeti. Budući da je ovo radno mjesto dugoročno važno za organizaciju, prednost će imati kandidati koji ovo zaposlenje vide kao svoju dugoročnu opciju.

 

Opis posla
• Upravljanje cjelokupnim financijskim poslovanjem organizacije: izrada i kontinuirano praćenje realizacije financijskih planova organizacije, izrada financijskih evaluacija.
• Suradnja s voditeljima/cama projekata: upravljanje financijama za pojedine projekte (nacionalne, EU i međunarodne), s posebnim naglaskom na projekte financirane sredstvima EU; izrada proračuna potrebnih za prijavu EU projekata, implementacija financijskih aktivnosti za dobivene EU projekte; izrada financijskih izvješća za projekte.
• Neprekidno usklađivanje poslovanja organizacije s relevantnim zakonskim propisima.
• Prikupljanje relevantnih financijskih podataka te izrada financijskih analiza potrebnih za unaprjeđenje financijskog poslovanja.
• Kontrola i priprema dokumentacije prije plaćanja te priprema, unos i kontrola izvršenja platnih naloga.
• Kontrola i priprema dokumentacije nakon plaćanja (priprema bankovnih izvoda po obavljenim plaćanjima s pratećom dokumentacijom).
• Izrada putnih naloga, vođenje knjige putnih naloga.
• Vođenje nadzorne knjige poslovanja s nerezidentima.
• Vođenje evidencije namjenskih donacija na kvartalnoj bazi.
• Planiranje, koordinacija i provođenje internih računovodstvenih poslova
• Suradnja s vanjskim knjigovodstvenim servisom: priprema, izrada i slanje dokumentacije za knjigovodstvo, praćenje i osiguravanje kvalitete rada knjigovodstvenog servisa, kontrola i upravljanje mjesečnim, kvartalnim, polugodišnjim i godišnjim financijskim izvješćima organizacije, kontrola knjiženja.
• Praćenje pravnog aspekta poslovanja organizacije.

 

Osnovne informacije o radnom mjestu
• Cilj nam je zapošljavanjem na ovom radnom mjestu osigurati dugoročni kontinuitet u vođenju financijskih i računovodstvenih poslova organizacije pa pozivamo samo one kandidate/kinje koji traže dugoročno i stabilno radno mjesto. Budući da ovo radno mjesto unutar organizacije postoji već dulje od 20 godina, cilj nam je s najboljim kandidatom/kinjom potpisati ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
• Angažman je na puno radno vrijeme, radnim danom od ponedjeljka do petka.
• Mjesto rada: Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 30, uz mogućnost povremenog rada na daljinu.
• Plaća: najboljem kandidatu bit će ponuđen kompetitivni financijski paket.

 

Traženi profil kandidata/kinje
• Poželjno da kandidat/kinja ima završen diplomski studij iz područja ekonomije: prednost ćemo dati profilu kandidata/kinje koji su studirali financije i/ili računovodstvo.
• Radno iskustvo na sličnim ili odgovarajućim poslovima za ovo radno mjesto od najmanje 5 godina.
• Poželjno iskustvo u upravljanju financijama i računovodstvenim poslovima. Prednost će biti poznavanje računovodstva i financija u neprofitnom ili javnom sektoru. Samostalni računovođe imat će prednost.
• Napredne analitičke sposobnosti u financijama.
• Iskustvo rada i upravljanja financijama i proračunima na nacionalnim i/ili EU projektima te poznavanje EU programa i fondova.
• Napredno poznavanje odgovarajućih nacionalnih i EU propisa u području financija i računovodstva.
• Napredno poznavanje hrvatskog jezika u pismu i govoru.
• Dobro poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru.
• Napredno poznavanje MS Office paketa. Posebno je važno da kandidat/kinja ima napredna znanja i vještine za korištenje programa MS Excel (izrada tabelarnih i grafičkih prikaza te analiza).
• Izvrsne organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost.
• Visoka motivacija za rad i nove izazove, spremnost i sposobnost za učenje te rad u dinamičnom okruženju.
• Poželjno iskustvo rada u međunarodnim timovima i izvrsne komunikacijske vještine. IRO posebno potiče timski rad i traži kandidata/kinju koji/a je usmjeren/a na postizanje ciljeva, no istovremeno je dovoljno fleksibilan/na i osjetljiv/a za potrebe tima i na trendove iz okruženja.

 

Prijava
• Prijava se sastoji od životopisa i motivacijskog pisma na hrvatskom jeziku (do 300 riječi)
• Rok za slanje prijave: 17.09.2023.
• Prijave se šalju isključivo e-mailom na iro@iro.hr. Molimo da u predmetu emaila OBAVEZNO napišete: Voditelj/ica financija i računovodstva
• Intervjui s kandidatima/kinjama čije prijave uđu u uži krug će biti održani krajem rujna 2023. godine.
• Očekivani početak radnog odnosa 1. listopada 2023, ili prema dogovoru. Prednost će imati kandidati koji su u mogućnosti čim ranije započeti s radom..

Volontiranje u IRO-u

Tko smo?

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) nevladina je, neprofitna organizacija koja se od 1999. godine bavi politikama visokog obrazovanja. Naš tim sastoji se od 10 motiviranih pojedinaca koji strastveno vjeruju da visoko obrazovanje treba biti kvalitetno i dostupno svima. Provodimo nacionalne i EU projekte te pružamo usluge informiranja i savjetovanja o mogućnostima studiranja i stipendiranja u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Kako volontirati u IRO-u?

Svake godine, na početku zimskog i ljetnog semestra, objavljujemo natječaj za semestralno volontiranje u IRO-u.

 

Tražimo 4 studenta/ice preddiplomskih studija za volonterski rad u IRO-u u razdoblju:

 • od listopada do siječnja i
 • od veljače do srpnja tekuće akademske godine u trajanju od 4 do 8 sati tjedno.

 

*Ljetna pauza: u srpnju i kolovozu, prema dogovoru.

 

Što možeš raditi u IRO-u?

Na tebi je odabrati!

 • PR i marketing te razvoj i održavanje web i Facebook stranica
 • Organizacija događanja: tečajeva, predavanja, konferencija, sajmova
 • Sudjelovanje u pisanju i provedbi projekata
 • Praćenje razvoja politika visokog obrazovanja na nacionalnoj i europskoj i razini

 

Što ćeš dobiti?

 • Priliku za stručno usavršavanje unutar djelatnosti kojima se odabereš baviti
 • Mogućnost realizacije vlastitih ideja i inicijativa
 • Dostupnost informacija o mogućnostima studiranja i stipendiranja u Hrvatskoj i inozemstvu
 • Besplatan TOEFL pripremni tečaj

 

Kako se prijaviti?

Prijave zaprimamo tijekom cijele godine!

Molimo te da nam na adresu iro@iro.hr dostaviš životopis na hrvatskom jeziku i motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku (do 300 riječi). Također, navedi u kojem ti semestru više odgovara volontirati – zimskom ili ljetnom. Mi ćemo te kontaktirati po potrebi ili odmah nakon otvorenja novog natječaja. Priključi se našem timu!

Pravila privatnosti

Saznajte više

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Saznajte više

Opći uvjeti

Saznajte više