Ministarstvo znanosti i obrazovanja

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja podupire ukupni razvoj Republike Hrvatske osiguravanjem uvjeta: za odgoj i obrazovanje te formiranje kompetentnih, poduzetnih i odgovornih osoba uz pristupačan, uključiv, kvalitetan i dostupan sustav cjeloživotnog obrazovanja; za kvalitetno strukovno obrazovanje koje odgovara na sadašnje i buduće potrebe tržišta rada: za razvoj znanosti temeljen na izvrsnosti i međunarodnoj kompetitivnosti.

VIZIJA ministarstva je globalno konkurentan, kvalitetan, dostupan, uključiv i održiv sustav odgoja i obrazovanja temeljen na izvrsnosti te gospodarskim i društvenim potrebama u kojem djeca, učenici i studenti stječu potrebno znanje te vještine, odgovornost, poduzetnost i inovativnost u radu, u kojem odgojno-obrazovni radnici imaju odgovarajući status, snažnu profesionalnu i poticajnu ulogu i značajnu samostalnost i odgovornost u radu, a roditelji veću uključenost u odgojno-obrazovni proces; znanstveni sustav koji pokreće gospodarski i društveni rast i razvoj.

U skladu s člankom 88. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O, RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) student upisom na visoko učilište u Republici Hrvatskoj ostvaruje prava koja su detaljnije definirana Pravilnicima koje donosi ministar, a odnose se na uvjete i način ostvarivanja prava redovitih studenata iz studentskog standarda, i to na: subvencionirano stanovanje, subvencioniranu prehranu, prijevoz studenata s invaliditetom, državne stipendije, zajmove i druge novčane potpore te zapošljavanje posredstvom studentskih centara.

STIPENDIJE MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje tri vrste državnih stipendija: državne stipendije studentima u STEM područjima znanosti, državne stipendije studentima na temelju socio-ekonomskoga statusa i državne stipendije za posebne skupine studenata.

 

 

  1. STIPENDIJE U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

 

Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti.

Studijskim programima u STEM područjima znanosti smatraju se studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom, prirodnom te interdisciplinarnom (pretežno STEM) području znanosti te studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti i informatologije.

Rang-liste za studente prve godine utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz matematike. Rang-liste za studente ostalih godina utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja) i prosjeka ocjena studenta u odnosu na prosjek ocjena studijskog programa (Formula: (prosječna ocjena studenta/prosječna ocjena studijskog programa) x prosječan broj ECTS bodova – zaokruženo na tri decimale).

Za dodjelu stipendija u STEM područjima znanosti ne provodi se natječaj te nema dostave dokumentacije od strane studenata, već Ministarstvo temeljem podataka prikupljenih od visokih učilišta i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja kreira rang-liste studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju te ih kontaktira putem elektroničke pošte.

Ukupno se dodjeljuje 3 400 stipendija godišnje. Iznos stipendije je 1.200 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci.

 

 

  1. DRŽAVNE STIPENDIJE NA TEMELJU NIŽEG SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

 

Temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa svake akademske godine provodi se  javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente nižeg socio-ekonomskog statusa. Pravo na državnu stipendiju imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj:

  1. a) na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim stručnim studijima te
  2. b) studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:

  1. D-1 – studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona (prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne smiju prelaziti 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom)
  2. E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa (prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne smiju prelaziti 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom)
  3. P – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Aktualni natječaj za pojedinu akademsku godinu raspisuje se do 15. listopada, a studenti prijavu podnose ispunjavanjem elektroničkog obrasca na internetskoj stranici https://drzavnestipendije.mzo.hr/. Sredstva za natječaj osigurana su u Državnome proračunu i Europskome socijalnom fondu (ESF) unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u sklopu projekta “Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa”. Iznos stipendije je 1.200 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci. Ukupno se dodjeljuje 10.000 stipendija godišnje.

 

 

 

  1. STIPENDIJE ZA POSEBNE SKUPINE STUDENATA

 

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državne stipendije za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/2019.) javni natječaj za dodjelu državnih stipendija raspisuje ministar do 15. listopada tekuće godine za akademsku godinu. Sredstva za natječaj osigurana su u Državnome proračunu.

 

Iznos stipendije je 1.200,00 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci – od listopada do lipnja.

 

Pravo na državne stipendije iz navedenog Pravilnika imaju redovni studenti hrvatski državljani, redovni studenti državljani zemlje članice Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj i redovni studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima pod uvjetima određenim Pravilnikom.

 

Studenti se mogu natjecati u sljedećim kategorijama stipendija:

 

Kategorija 1 –     redoviti studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe

Kategorija 2 –     redoviti studenti osobe s invaliditetom

Kategorija 3 –     redoviti studenti kategorizirani sportaši s valjanom kategorizacijom

Kategorija 4 –     redoviti studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja

Kategorija 5 –     redoviti studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – daroviti mladi umjetnici

Kategorija 6 –     redoviti studenti bez oba roditelja

Kategorija 7 –     redoviti studenti roditelji.

Empty section. Edit page to add content here.

SOCIO-EKONOMSKE STIPENDIJE

WEB: http://mzo.gov.hr; http://socio.mzo.hr/; https://drzavnestipendije.mzo.hr/

telefon: +385 1 4594 427, 4594 455, 4594 127

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Facebook:Državne socio-ekonomske stipendije

E-mail: drzavne-stipendije@mzo.hr

 

 

STEM STIPENDIJE

WEB: http://mzo.gov.hr; http://stem.mzo.hr/;

https://stemstipendije.mzo.hr/

telefon: +385 (1) 4594-406; 4569-037

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Facebook: Državne STEM stipendije

E-mail: stem-stipendije@mzo.hr

 

POSEBNE SKUPINE STUDENATA

WEB: http://mzo.gov.hr

Telefon: +385 (1) 4569 000; 4594 141

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Facebook: Državne stipendije za posebne skupine studenata

E-mail: stipendije-posebne@mzo.hr