Konačni prijedlog Zakona o obavljanju studentskih poslova

Konačni prijedlog Zakona o obavljanju studentskih poslova

Vlada Republike Hrvatske

Ovim Zakonom uređuju se prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla tijekom obavljanja studentskoga posla te ostala pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova.

Glavne novosti:

  • omogućen rad preko studentskih ugovora izvanrednim studentima koji nisu u radnom odnosu i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva
  • reguliranje obveze vođenja evidencija o obavljanju studentskih poslova – Prijedlogom zakona predlaže se uvođenje obveze naručitelja posla za vođenjem evidencije o izvođačima i dostave podataka posredniku i inspektoratu rada
  • definiranje obveze posrednika – Prijedlogom zakona predlaže se definiranje obveze posrednika, primarno prema izvođačima, uključujući objavu općih uvjeta poslovanja, osiguranje izvođača za slučaj ozljede na radu/profesionalne bolesti i pravnu pomoć i zaštitu izvođača pri potraživanju naknade za obavljeni posao
  • definiranje uvjeta za obavljanje studentskih poslova – Prijedlogom zakona predlaže se definiranje uvjeta za obavljanje studentskoga posla. Predlaže se da posrednici mogu posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod, uz iznimke, kao i za druge osobe koje su obuhvaćene zakonom najdulje do kraja akademske godine u kojoj su te druge osobe završile studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija odnosno u slučaju da se radi o osobama u postupku upisa na studij najdulje tri mjeseca od završetka srednje škole
  • definiranje uvjeta i načina zaključivanja ugovora o obavljanju studentskih poslova – Prijedlogom zakona predlaže se sklapanje ugovora o obavljanju studentskoga posla između izvođača, posrednika i naručitelja posla te je propisan postupak njegova sklapanja u pisanome ili elektroničkome obliku i to prije početka obavljanja posla
  • definiranje obveza naručitelja posla – Prijedlogom zakona predlaže se definiranje obveza naručitelja posla, uključujući isplatu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova, pravo na uvećanje naknade za obavljeni posao prema propisanim uvjetima, osiguranje sigurnih uvjeta za obavljanje posla, zaštitu dostojanstva izvođača i pravo na plaćeni odmor. Predlaže se uvođenje minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova po satu koja se izračunava tako da se iznos minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj prema posebnome propisu podijeli sa 160. Također se predlaže uvođenje ograničenja za naručitelje posla s ciljem zaštite studenata i dugih osoba i to na način da naručitelj koji je kao poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku, ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku, za tu vrstu poslova s izvođačem sklopiti ugovora o obavljanju studentskih poslova
  • inspekcijski nadzor – Prijedlogom zakona propisuje se da inspekcijski nadzor nad provedbom zakona i propisa donesenih na temelju njega provode tijela državne uprave nadležna za nadzor propisa o radu u skladu s posebnim propisima.

Dostupno na: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2018/09%20rujan/116%20sjednica//116%20-%202.pdf