HANFA objavila natječaj za stipendije

HANFA objavila natječaj za stipendije

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) dodjeljuje stipendije u akademskoj godini 2019./20. te poziva studente diplomskih studija ekonomije, prava, matematike i informatičkih tehnologija na prijavu putem popunjenog elektroničkog obrasca (u nastavku teksta: e-prijavnica).

Visina stipendije za odabrane stipendiste iznositi će 1.750,00 kn neto mjesečno.

Uvjeti za prijavu:

 • upisan redovni studij i status redovnog studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj
 • završena druga, treća ili četvrta godina studija ekonomije, prava, matematike ili informatičkih tehnologija te upisan diplomski studij nakon završene odgovarajuće godine studija
 • po završetku svake studijske godine položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija
 • prosjek svih položenih ispita u trenutku prijave najmanje 4,0
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • da studentu nije protekao minimalan rok za završetak studija
 • da student nema upisano mirovanje studentskih obveza
 • da student ne prima stipendiju ili neki drugi oblik potpore u vezi studiranja
 • hrvatsko državljanstvo

Zahtijevani dokumenti:

 • popunjena e-prijavnica
 • potvrda fakulteta, odnosno visokog učilišta na koje je student upisan o upisanoj vrsti studija i nazivu studijskog programa, datumu prvog upisa, datumu upisa u tekuću akademsku godinu, statusu i eventualnim obvezama (mirovanje i sl.)
 • prijepis ocjena cjelokupnog studija s naznačenim prosjekom i brojem ukupno stečenih ECTS bodova od trenutka prvog upisa i brojem ukupno stečenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, ovjeren od strane fakulteta odnosno visokog učilišta na koje je student upisan
 • domovnica
 • ostala dokumentacija (potvrde o nagradama, postignućima na natjecanjima, izlaganjima na konferencijama i radovima ili slično, preporuke i ostalo)
 • vlastoručno potpisana izjava studenta da ne prima stipendiju ili neki drugi oblik potpore u vezi studiranja

Navedeni dokumenti prilažu se u skeniranom, odnosno digitalnom obliku kod popunjavanja e-prijavnice. Tijekom selekcijskog postupka studenti su obvezni na traženje dostaviti i originalne primjerke potrebne dokumentacije.

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Kriteriji odabira:

 • visina prosjeka ocjena
 • usklađenost vrste i smjera studija s potrebama HANFA-e
 • sudjelovanje u studentskim aktivnostima (studentska udruženja, natjecanja, organizacija studentskih aktivnosti i sl.)
 • pisani, izlagani ili objavljeni radovi (seminarski, završni, stručni ili slično)
 • procjena motivacije i interesa putem intervjua za mogući rad u HANFA-i nakon završetka studija

Obveze stipendista:

 • redovito studiranje i polaganje ispita
 • svakog semestra dostava potvrde fakulteta odnosno visokog učilišta o položenim ispitima s naznakom prosjeka ocjena po semestru
 • obavljanje studentske stručne prakse u HANFA-i u trajanju od tri tjedna 
 • u slučaju da HANFA iskaže poslovnu potrebu, nakon završetka školovanja obveza zapošljavanja u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u ukupnom trajanju broja godina koliko je trajalo stipendiranje, uvećano za jednu godinu

Obveze HANFA-e:

 • isplata stipendije u neto iznosu od 1.750,00 kn mjesečno s početkom isplate stipendije od akademske godine 2019/2020
 • isplata stipendije najkasnije do 15.-og u mjesecu za tekući mjesec

Molimo vas da se prijavite popunjavanjem elektroničke prijavnice uz dostavu traženih dokumenata u digitalnom ili skeniranom obliku. Rok za prijavu je 30. lipnja 2019. godine.

Studenti koji žele povući svoju prijavu, informaciju o tome šalju na e-mail adresu: posao@hanfa.hr.

Na razgovor će biti pozvani samo oni studenti koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji po kriterijima odabira u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima.

Nakon provedenog natječajnog postupka biti će donesena odluka o dodjeli stipendija pojedinim studentima. Prije početka isplate stipendija između odabranih studenata kao stipendista, s jedne strane, i HANFA-e, kao pružatelja stipendije s druge strane, biti će sklopljen ugovor koji utvrđuje međusobna prava i obveze.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pridržava pravo odustanka od dodjele stipendija ukoliko ne zaprimi odgovarajuće prijave studenata.

Za dodatne informacije zainteresirani studenti mogu se obratiti Direkciji za upravljanje ljudskim resursima na posao@hanfa.hr.