IRO je sudjelovao u unaprjeđenju visokoškolskih kvalifikacija u području farmacije i medicinske biokemije

IRO je sudjelovao u unaprjeđenju visokoškolskih kvalifikacija u području farmacije i medicinske biokemije

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) jedan je od četiri partnera na nacionalnom projektu čiji je cilj unaprijediti studijske programe farmacije i medicinske biokemije u Hrvatskoj.

 Institut za razvoj obrazovanja partner je na projektu PharmMedQ – Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije, čiji je nositelj Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a koji je započeo 2019. godine. U sklopu ovoga projekta su tijekom prve faze prema metodologiji HKO-a izrađena tri standarda zanimanja (Ljekarnik, Industrijski farmaceut i Medicinski biokemičar). Tijekom druge faze projekta izrađena su dva standarda kvalifikacija (Magistar farmacija i Magistar medicinske biokemija i laboratorijske medicine), a HKO stručnjaci iz IRO-a, Thomas Farnell i Ana Skledar Matijević, vodili su taj proces te pružali stručnu pomoć radnim skupinama. Tijekom treće faze fakulteti su unaprijedili svoje studijske programe, kako bi bili u skladu s izrađenim standardima kvalifikacija i s potrebama tržišta rada.

O projektu

Projekt pod nazivom „Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije“ (PharmMedQ), UP.03.1.1.03.0021., vodi Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u partnerstvu s Medicinskim fakultetom i Kemijsko-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Splitu te IRO-om. Projekt je započeo u ožujku 2019. godine, trajao je tri godine te se u ožujku 2022.uspješno privodi kraju.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna mu je vrijednost 3.994.038,32 HRK.

Uloga IRO-a u projektu bila je voditi partnerska visoka učilišta kroz proces izrade tri standarda zanimanja (ljekarnik, industrijski farmaceut i medicinski biokemičar) u suradnji s poslodavcima i strukovnim udruženjima, a zatim izrade dva standarda kvalifikacija (magistar farmacije i magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine). Na temelju tog procesa fakulteti su unaprijedili svoje studijske programe te ih uskladili s potrebama tržišta rada, društva i pojedinaca.

Izrada standarda zanimanja

Uvodna konferencija projekta i prva radionica o izradi standarda zanimanja održane su u Zagrebu 16. i 17. rujna 2019. Do kraja 2019. godine i tijekom proljeća 2020. godine, radne skupine pripremale su se za proces izrade triju standarda zanimanja prema Metodologiji za izradu standarda zanimanja, koja propisuje nekoliko koraka prikupljanja informacija od relevantnih dionika, kako bi se osiguralo da standardi zanimanja uistinu odgovaraju trenutnoj situaciji na tržištu rada, ali i kako bi se predvidjelo buduće potrebe tržišta rada i razvoj standardiziranih zanimanja u predstojećem razdoblju od tri do pet godina.

Prvi korak bila je izrada nacrta standarda zanimanja koji su uključivali popise ključnih poslova i kompetencija te pripadajućih znanja i vještina koje su potrebne za obavljanje tih poslova. Sljedeći koraci bili su provođenje ankete i strukturiranih razgovora s poslodavcima i zaposlenicima koji se zanimanjem bave u praksi, a provedeni su tijekom srpnja 2020. godine. IRO je svoj doprinos dao kroz vođenje procesa izrade popisa ključnih poslova i kompetencija, pripremu i distribuciju anketnih upitnika, obradu pristiglih rezultata i moderiranje strukturiranih razgovora.

Proces je otvorilo zanimanje Ljekarnik, a uz voditelja radne skupine sudjelovali su i stručnjaci iz prakse, njih jedanaestoro, s bogatim iskustvom u svojstvu poslodavaca i/ili zaposlenika ljekarni i bolničkih ljekarni. Raspravljali su o ključnim poslovima, znanjima i vještinama nužnima za obavljanje zanimanja te naglasili da je izrada standarda važna za unaprjeđenje i dodatnu afirmaciju struke.

Uslijedilo je provođenje ankete i strukturiranog razgovora za zanimanje Industrijski farmaceut. Radi se o novom zanimanju koje do sada nije bilo standardizirano, iako u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji radi velik broj farmaceuta. U procesu je sudjelovalo 10 sudionika koji u funkciji poslodavca ili zaposlenika rade u različitim segmentima industrije. Voditeljica radne skupine naglasila je kako je izrada standarda za ovo zanimanje značajan konceptualni izazov jer se zanimanje sastoji od iznimno heterogenih radnih mjesta vezanih uz područja kao što su: istraživanje i razvoj; farmakovigilancija; marketing; nabava i dr, što su potvrdili i stručnjaci iz prakse.

Proces je završen provedbom ankete i strukturiranog razgovora za zanimanje Medicinski biokemičar, u kojima je sudjelovalo 8 sudionika u svojstvu poslodavaca iz bolničkih ili privatnih medicinsko-biokemijskih laboratorija te još 7 sudionika zaposlenika. Svi su sudionici naglasili važnost izrade standarda zanimanja u svjetlu podizanja i osiguravanja kvalitete zanimanja te dali dodatne prijedloge za unaprjeđenje popisa ključnih poslova znanja i vještina.

Temeljem prikupljenih povratnih informacija radne skupine nastavljaju rad na dovršetku prijedloga standarda triju zanimanja, koja su na online okruglim stolovima bila predstavljena zainteresiranoj stručnoj javnosti u listopadu 2020. godine.

Izrada standarda kvalifikacija

U studenome 2020. godine započela je druga faza projekta – izrada standarda kvalifikacija. Polazišna točka za izradu standarda kvalifikacija su skupovi kompetencija koji su određeni standardom zanimanja, a koji su rezultat opsežnog procesa sagledavanja poslova koji su ključni za obavljanje zanimanja te kompetencija koje su za to potrebne. Ovaj je proces uključivao široke konzultacije s poslodavcima i stručnjacima iz prakse, koji su svojim iskustvom pridonijeli točnom i aktualnom opisivanju triju predloženih zanimanja kroz standard.

Izrada standarda kvalifikacije počela je edukacijom članova radnih skupina o standardu kvalifikacije i njegovim elementima, s posebnim naglaskom na izradu skupova ishoda učenja i povezivanje sa skupovima kompetencija iz standarda zanimanja. Nakon teorijskog uvoda, članovi i članice radnih skupina sudjelovali su na četiri radna sastanka tijekom kojih su definirali koncept i strukturu dvaju standarda kvalifikacija koja će biti izrađena do kraja druge faze projekta – Farmacija i Medicinska biokemija. Radne skupine sastavljene od nastavnika s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta  u Zagrebu te Medicinskom i Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu samostalno su radile na dovršetku standarda kvalifikacija, uz savjetovanje stručnjaka iz IRO-a.

Posebna pozornost posvećena je skupovima ishoda učenja, konkretno odabiru aktivnih glagola koji najbolje opisuju očekivanja postignuća studenata te dovođenje željenih ishoda učenja u ravnotežu s nastavnim procesom kroz odabir odgovarajućih oblika nastave, nastavnih metoda i, na kraju, kroz usklađivanje s odgovarajućim načinom provjere znanja. Uz to, trebalo je voditi računa i o opterećenju studenata koje se iskazuje ECTS bodovima i te bodove uskladiti sa sadržajem skupova ishoda učenja. Kako bi studenti postigli predviđene ishode učenja, potrebno je osigurati i adekvatne uvjete te se dosta raspravljalo i o opisima materijalnih i kadrovskih uvjeta koje bi trebala zadovoljiti visoka učilišta koja će u budućnosti provoditi studijske programe usklađene sa standardima kvalifikacija izrađenima u okviru projekta PharmMedQ. Kroz brojne rasprave, radne skupine uspješno su pronašle rješenja za sve izazove opsežnog i zahtjevnog procesa izrade standarda kvalifikacija. Dovršeni prijedlozi triju standarda kvalifikacija predstavljeni su na Fakultetskom vijeću u studenome 2021.

Iako je proces izrade standarda kvalifikacija bio značajno otežan pandemijskim okolnostima zbog kojih planirane aktivnosti nisu mogle održavati uživo, radne skupine su se uspješno prilagodile radu u online okruženju i do jeseni 2021. godine dovršile su izradu svih triju standarda kvalifikacija.

Unaprjeđivanje studijskih programa

Nakon druge faze, tj. izrade standarda kvalifikacija, uslijedila je treća faza – usklađivanje postojećih studijskih programa s novim standardima, što će bez sumnje pridonijeti kvaliteti i konkurentnosti studijskih programa te povezati ishode učenja s kompetencijama koje su potrebne za tržište rada. Sva iskustva i informacije prikupljene tijekom prethodne dvije faze projekta, radne su skupine implementirale u procesu izrade novih inačica studijskih programa, kako bi sa jedne strane studijski programi bili usklađeni s izrađenim standardima kvalifikacija, a sa druge strane s kapacitetima i strateškim opredjeljenjima fakulteta, a ujedno i s vizijom budućih potreba tržišta rada u području farmacije i medicinske biokemije. Skupovi ishoda učenja iz standarda kvalifikacija povezani su s ishodima učenja studijskih programa, a zatim je razmotrena i sama struktura studijskih programa. Posebna pažnja posvećena je ishodima učenja pojedinih premeta, kako bi i ta razina bila usklađena sa standardima kvalifikacija. Kroz ovaj proces unaprijeđena je u nastavna djelatnost partnerskih fakulteta u cjelini te je sustavno promovirana kultura kvalitete.

 Iskustvo Instituta za razvoj obrazovanja

Stručnjaci iz Instituta za razvoj obrazovanja vodili su proces izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija kroz radionice, webinare i sastanke na kojima su davali smjernice i povratne informacije radnim skupinama, u skladu s propisanim metodologijama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. IRO se Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom bavi već dugi niz godine te je svoju ekspertizu uspješno primijenio i u ovom projektu. Dodatna vrijednost ovoga projekta nalazi se u brojnim motivirajućim interakcijama s članicama i članovima radnih skupina te u učvršćivanju dobrih odnosa s partnerskim fakultetima.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Ana Skledar Matijević, Voditeljica projekata u visokom obrazovanju
Institut za razvoj obrazovanja, +385 1 4555 151,  askledar@iro.hr